Controle beschikking WHK

Tegen het einde van ieder jaar ontvangt u de beschikking premiepercentage werkhervattingskas (whk) voor het volgende jaar. Hierin staan o.a. de premiepercentages voor de ZW- en de WGA-lasten, uw premieloon en eventueel het bedrag aan schadelast voor de ZW en de WGA.

Het komt regelmatig voor dat de Belastingdienst fouten maakt bij het vaststellen van de premiepercentages, o.a.:

  • Uitkeringslasten van werknemers die niet arbeidsongeschikt zijn geweest worden toegerekend;
  • Over werknemers die niet in dienst zijn geweest worden uitkeringslasten toegerekend;
  • Toegerekende uitkeringslasten van werknemers met een no-risk status.

Onjuist toegerekende uitkeringen ZW en WGA

Als u een middelgrote en grote werkgever bent, is de kans als gevolg van een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam groot dat een (veel) te hoog bedrag aan uitkeringen aan u is toegerekend. Daardoor zijn de whk-premiepercentages ook (veel) te hoog vastgesteld. Het cassatieberoep tegen deze uitspraak loopt nog. Mede door advies van advocaat-generaal Wattel aan de Hoge Raad is de kans echter groot dat de uitspraak blijft staan. Door op de juiste manier bezwaar aan te tekenen tegen uw beschikking kunt u veel geld besparen!

Onterecht aansprakelijk?

Wij constateren ook regelmatig dat de whk-premie extra hoog is, doordat er schadelast aan de werkgever wordt toegerekend, terwijl een derde aansprakelijk kan worden gesteld voor de geleden schade. Denk daarbij bijvoorbeeld aan arbeidsongeschiktheid ten gevolge van een auto-ongeluk. Experts in Flex kent de procedures om deze schade te verhalen en staat u hierin graag bij.

Laat ieder jaar uw beschikking WHK controleren!

Experts in Flex controleert uw beschikking whk op juistheid en maakt bezwaar bij afwijkingen. Een onterechte toekenning kan 10 jaar doorwerken in uw beschikking whk! Ook geven wij helder advies om de premies in de toekomst zo laag mogelijk te houden en ondersteunen u bij dit proces.

Meer weten over beschikking WHK?

Neem dan contact op met onze expert Chris van der Laan: 06 2202 2472

Expert in Flex Chris van der Laan