Transitievergoeding

Om de transitievergoeding juist te berekenen voor medewerkers met wisselende uren (oproepkrachten, uitzendkrachten etc.) is heel lastig. Nog ingewikkelder wordt het als het er meerdere contracten zijn met onderbrekingsperiodes.

Het Ministerie van SZW heeft weliswaar een factsheet uitgebracht van 12 pagina’s over de transitievergoeding, maar dat leverde nog diverse vraagtekens op over hoe in bepaalde situaties te handelen. In de vele contacten die wij hierover met SZW hebben gehad, zijn deze onduidelijkheden opgelost.

Onze tool voor de transitievergoeding is helemaal ingericht om ook in de zeer complexe gevallen de transitievergoeding correct te kunnen berekenen. Zo is er o.a. rekening gehouden met:

  • De “gewone” werknemer met een vaste arbeidsduur
  • Wisselende uren (oproepkrachten, uitzendkrachten etc.)
  • Meerdere contracten (wel of niet met onderbrekingsperiodes)
  • Aanvullende “vaste” loonbestanddelen
  • Aanvullende variabele loonbestanddelen
  • Uitruil van arbeidsvoorwaarden op basis van de ET-regeling (dit leidt tot een lager bedrag aan verschuldigde transitievergoeding)
  • Voorverlenging als gevolg van dagen niet gewerkt wegens ziekte, verlof of staking als er geen sprake is van een vast (maand)salaris
  • Het in mindering brengen van de ET-uitruil

Dat punt van de voorverlenging is een hele complexe. Er moet in de berekening rekening gehouden worden met de niet gewerkte dagen wegens ziekte, verlof of staking. Is het totaal van dat aantal dagen een kalendermaand of meer, dan moet er gekeken worden naar de mogelijkheid van “voorverlenging”. Om er een kalendermaand in de voorverlenging bij te betrekken moet die maand aan een aantal voorwaarden voldoen.

De Experts in Flex transitievergoeding-tool houdt met al deze aspecten rekening.

In de meeste berekeningen van de transitievergoeding wordt geen rekening gehouden met het in mindering brengen van de ET-uitruil, terwijl dat wel mag/moet. Het Ministerie van SZW heeft zich daarover expliciet uitgesproken naar aanleiding van door ons gestelde vragen:

Op uw vraag rondom de ET-regeling en de hoogte van de transitievergoeding: “Leidt de ET-uitruil tot een lager bedrag aan transitievergoeding, of moet voor de transitievergoeding het bedrag van de ET-uitruil buiten beschouwing worden gelaten?”, kunnen wij als volgt antwoorden.
De ET-regeling is een fiscale regeling die het mogelijk maakt om werknemers die in het buitenland wonen en tijdelijk in Nederland werken, een belastingvrije vergoeding te geven voor extra kosten die gemaakt worden omdat zij tijdelijk buiten het land van herkomst werken. Denk bijvoorbeeld aan reiskosten. In de CAO voor Uitzendkrachten is het mogelijk gemaakt dat een uitzendbureau en een uitzendkracht afspraken maken om een deel van het loon in te ruilen voor een vergoeding van ET-kosten. Voorwaarden zijn onder meer dat maximaal 30% van het brutoloon uitgeruild mag worden en dat de uitzendkracht minimaal het wettelijk minimumloon overhoudt. Zie artikel 20 cao uitzendkrachten: “de uitzendonderneming en de uitzendkracht kunnen schriftelijk overeenkomen dat een deel van de beloning wordt uitgeruild voor vrije vergoedingen of vrije verstrekkingen in verband met extraterritoriale kosten. In de praktijk heeft de ET-regeling de vorm van een cafetariaregeling, waarbij een deel van het loon wordt uitgeruild voor een belastingvrije vergoeding. Het voordeel voor de werknemer is extra nettoloon. Het voordeel voor de werkgever is o.a. dat over het uitgeruilde deel van het loon geen werkgeverslasten sociale verzekeringen verschuldigd zijn. Wij komen aan de hand van de bovenstaande informatie tot de conclusie dat op basis van de ET-regeling de werknemer afstand neemt van een deel van zijn brutoloon in ruil voor de netto verstrekking. Dat betekent dat de werknemer ermee instemt dat hij een lager bruto maandsalaris heeft in ruil voor andere arbeidsvoorwaarden. Indien de arbeidsovereenkomst dan wordt beëindigd, moet voor de berekening van de transitievergoeding worden uitgegaan van het maandsalaris na uitruil. Hetgeen zal betekenen dat de uitzendkracht een (iets) lagere transitievergoeding zal krijgen.
Einde antwoord Ministerie van SZW.

Hierbij kun je je uiteraard afvragen of het vanuit goed werkgeverschap netjes is om de ET-uitruil in mindering te brengen op de grondslag voor de transitievergoeding. Die afweging moet ieder voor zich maken. Jurisprudentie over dit specifieke onderwerp is er (nog) niet.

Voor wie is deze tool bedoeld?

Voor elke werkgever (en de accountant) die te maken heeft met werknemers die geen vast (maand)salaris hebben, zoals oproepkrachten en uitzendkrachten.

U kunt een licentie aanschaffen voor deze tool voor een eenmalig bedrag van € 275,- excl. BTW. Daarnaast kan er voor € 95,- per jaar een abonnement afgesloten worden. U krijgt dan gratis elke update op de tool. Wilt u meerdere licenties aanschaffen? Hiervoor gelden speciale tarieven. Neem dan contact met ons op.

Via deze link kunt u de tool bestellen: Bestelformulier (dit wordt gedownload)

Meer weten over de transitievergoeding?

Neem contact op met Henk Geurtsen