Lerarentekort oplossen, een taak voor uitzendbureaus?

Uitzendbureaus kunnen bijdragen aan het oplossen van het lerarentekort. Maar dan moeten scholen wel worden vrijgesteld van BTW over de inhuur van uitzendkrachten.

Dat stelt Henk Geurtsen in een column voor Flexmarkt.

Uitzendkrachten te duur?

Veel sectoren kampen met een personeelstekort. Dat geldt zeker voor het onderwijs; het tekort aan leerkrachten heeft gevolgen voor toekomstige generaties en dus hoe Nederland er over 25 jaar uitziet. Uitzendbureaus kunnen bijdragen aan een oplossing. Want uitzendbureaus vervullen een grote rol in het begeleiden van mensen naar andersoortig werk. Omscholing, zij-instromers, deeltijdwerkers, meerdere werkgevers, het is dagelijkse kost voor uitzendbureaus.
Waarom lukt het uitzendbureaus dan niet om in het lerarentekort een centralere rol te vervullen? De reacties van schoolleiders zijn redelijk unaniem: uitzendkrachten zijn te duur.
En daar hebben de schoolleiders nog gelijk in ook. Maar op een paar punten slaan ze soms de plank wel mis. Te gemakkelijk worden in de kosten van het eigen personeel bijvoorbeeld de vakantiedagen niet meegenomen in de calculatie van de kosten per gewerkt uur, of er wordt vergeten dat door het inschakelen van uitzendkrachten de kosten van HR en loonadministratie lager zijn. Toch hebben de schoolleiders gelijk. De boosdoener is de BTW.

BTW is boosdoener

Een uitzendbureau is verplicht om over het tarief van de uitzendkracht BTW te berekenen. Voor een bedrijf die een uitzendkracht inleent maakt dat niet uit, die inlener krijgt die BTW weer terug.
Bij scholen en bijvoorbeeld ook in de zorg ligt dat anders. Scholen en zorginstellingen worden voor de BTW als ‘eindgebruiker’ gezien, waardoor ze de BTW niet terug kunnen krijgen en uitzendkrachten dus 21% duurder zijn.
Geen wonder dat uitzendbureaus minder worden ingeschakeld om een oplossing te bieden voor de schrijnende tekorten aan personeel op scholen en in zorginstellingen.

De oplossing

De oplossing is zo simpel, daar heb je geen leraar economie of wiskunde voor nodig. Als het Ministerie van Financiën de scholen en ook de zorginstellingen vrijstelt van BTW over de inhuur van uitzendkrachten, dan kunnen uitzendbureaus doen waar ze goed in zijn: personeel vinden. De scholen en zorginstellingen kunnen zich dan op kun kerntaken richten: onze kinderen opleiden en onze ouders en andere hulpbehoevenden goede zorg verlenen.