ET-uitruil

In samenwerking met de NBBU heeft Experts in Flex een vernieuwde versie van de ET-tool ontwikkeld. Ten opzichte van de vorige versie zijn er de nodige veranderingen, onder andere door de nieuwe NBBU- en ABU-cao.

In de nieuwe CAO is het loonbegrip voor de uitruil gewijzigd. Dit heeft tot gevolg dat er in diverse situaties meer kan worden uitgeruild dan eerder het geval was.

Extra opties

Daarnaast is er een extra berekeningsmethode toegevoegd. In de vorige tool werden eerst de looncomponenten berekend die tegen een ruilvoet van 81% uitgeruild moeten worden. Was er daarna nog een saldo ET-kosten uit te ruilen, dan werd dit berekend over de looncomponenten die onder de 100% ruilvoet vallen.

In deze nieuwe tool wordt naast deze methode de uitruil ook berekend op de manier dat eerst de 100% looncomponenten worden uitgeruild en daarna het eventuele restantbedrag met de 81% looncomponenten.

Beide methodes zijn toegestaan. Het is aan de gebruiker wat de voorkeur heeft.

De methode ‘100-81’ leidt in diverse gevallen tot een hoger bedrag aan uitruil. Kostprijs-technisch gezien zijn de verschillen veel kleiner, omdat uitruil over de 81% tot gevolg heeft dat de reserveringen ook lager worden, terwijl dat bij de 100% looncomponenten niet het geval is.

Updates van de tool

Wijzigingen in de uitzend-cao en vooral uitbreidingen van de inlenersbeloning hebben (vaak) impact op de ET-uitruil. Als daar aanleiding voor is, verschijnt er een nieuwe versie van de ET-tool.

WML

In de berekeningen van de tool wordt, voor zover van toepassing, rekening gehouden met de ondergrens van het WML. Daarnaast wordt er ook nog een andere WML-toets gedaan: op vakantiebijslag-jaarbasis mag het loon niet lager zijn dan 108% van het WML. Als in een bepaalde verloningsperiode door de uitruil het loon onder de 108% van het WML komt, dan hoeft dat op vakantiebijslag-jaarbasis geen probleem te zijn, mits in andere periodes het loon na uitruil hoger is dan 108% van het WML. De tool berekent of en zo ja hoeveel het loon onder de 108% van het WML uitkomt. De gebruiker kan dan zelf een afweging maken of het maximale bedrag wordt uitgeruild of een lager bedrag.

Controleberekeningen

Met de tool kan worden gecontroleerd of de berekeningen op de eigen en andere loonstroken juist zijn. Daarnaast is het een belangrijk hulpmiddel bij het maken van kostprijscalculaties als er sprake is van ET-uitruil.

Tool aanschaffen

Voor NBBU-leden is de tool gratis verkrijgbaar op www.nbbu.nl .

Overige geïnteresseerden kunnen een licentie op de tool verkrijgen voor € 125,- excl. BTW. Daarnaast kan er voor € 60,- per jaar een abonnement afgesloten worden. U krijgt dan gratis elke update op de tool.

Via deze link kunt u de tool bestellen: Bestelformulier (dit wordt gedownload)

Meer weten over ET-uitruil?

Neem dan contact op met onze expert Henk Geurtsen: 06 2484 3811